Algemene Voorwaarden van: Verhagen Incasso

K.v.K.: Rotterdam 73874736 

Artikel 1: 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

"opdrachtnemer": Verhagen Incasso

Email: info@verhagenincasso.nl

 

"opdrachtgever": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een schriftelijke of mondelinge opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in de ruimste zin des woords, waaronder het incasseren van gelden, voeren van procedures, verstrekken van -juridische- adviezen enz..

 

"tegenpartij": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie opdrachtgever gelden heeft te vorderen c.q. met wie opdrachtgever een -juridisch- geschil heeft, welke gelden opdrachtgever door tussenkomst van opdrachtnemer wenst te incasseren en welk geschil opdrachtgever door tussenkomst van opdrachtnemer beslecht wil zien.

 


Artikel 2: 

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle opdrachten in de ruimste zin des woords, zoals die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt, zowel schriftelijk als mondeling, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden schriftelijk hebben gelimiteerd c.q. hebben uitgesloten.

 

Opdrachtnemer kan aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen indien hij heeft verzuimd de verkregen opdracht per email te bevestigen; opdrachtnemer zal bij de bevestiging van de ontvangst van een eerste opdracht van opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden meezenden.

 

Opdrachtgever wordt geacht de inhoud van de Algemene Voorwaarden stilzwijgend te hebben aanvaard indien hij de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden niet binnen twee dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft betwist.


Artikel 3: 

Indien de opdracht van opdrachtgever bestaat uit het incasseren van gelden bij derden, dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer geen kosten verschuldigd als de tegenpartij de incassokosten betaald bij incasseren.

 

Als de tegenpartij het volledige bedrag buiten de incasso procedure voldoet (artikel 5) aan de opdrachtgever dan is de opdrachtgever verplicht om de 100% van de incassokosten te voldoen aan de opdrachtnemer. Hier kan na onderling overleg van worden afgeweken als de tegenpartij dit alsnog voldoet aan de opdrachtnemer. Hierin kan Verhagen Incasso bemiddelen.

Factuurbedrag     Percentage incassokosten 
 Over de eerste €2.500     15% met een minimum van €40
 Over de volgende €2.500     10%
 Over de volgende €5.0005%
 Over de volgende €190.000     1%
 Over de rest van het bedrag0,5% met een maximum van €6.775
 

De incassokosten worden vastgesteld met de rekentool van Consuwijzer.  

De opdrachtnemer behoud ten allertijden het recht om de incassokosten naar beneden te wijzigen.

 

De buitengerechtelijke incassokosten worden voor zoveel mogelijk verhaald op de tegenpartij, primair op grond van de door opdrachtgever jegens de tegenpartij gehanteerde algemene voorwaarden en subsidiair op grond van bestaande incassowetgeving.

 

De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever alleen verschuldigd over het gedeelte dat door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever bij de tegenpartij is geïncasseerd; ook bedragen die door de tegenpartij na sommatie door opdrachtnemer rechtstreeks aan opdrachtgever worden betaald, zowel contant als giraal, worden beschouwd als door opdrachtnemer geïncasseerde gelden, zodat voornoemde incassotarieven ook op die rechtstreeks betaalde bedragen van toepassing zijn.

 

Indien opdrachtgever de opdracht intrekt op dezelfde dag als opdrachtnemer de opdracht per email of post heeft bevestigd, dan is opdrachtgever per opdracht een bedrag verschuldigd aan opdrachtnemer van € 25,00 excl. BTW.
Artikel 4: 

Indien opdrachtgever besluit om de incasso-opdracht in te trekken, dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer het bedrag van 25,00 excl. BTW verschuldigd (vide artikel 3 van deze voorwaarden). 

Dit geldt vanaf de dag nadat opdrachtnemer een bevestiging heeft gestuurd zoals hiervoor omschreven in artikel 2.
Artikel 5: 

Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van een door opdrachtgever rechtstreeks ontvangen betaling van de tegenpartij, nadat opdrachtgever de zaak ter incasso heeft aangeboden aan opdrachtnemer.

 

Indien opdrachtgever verzuimd om een rechtstreeks ontvangen betaling onmiddellijk door te geven aan opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel direct als indirect.

Indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de dienst "14 dagen brief" en er wordt binnen de 14 dagen een incassering gedaan. Dan wordt er 25 euro in rekening gebracht op het geïncasseerde bedrag. Zo krijg de opdrachtgever via de opdrachtnemer het geïncasseerde bedrag min 25 euro uitgekeerd. 

 


 

Artikel 6: 

Een door opdrachtnemer aan opdrachtgever gezonden declaratie moet binnen veertien dagen na declaratiedatum zijn voldaan.

 

Na het verstrijken van veertien dagen na declaratiedatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Blijft de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

Opdrachtgever is in een dergelijk geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, de bedragen zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden zijn in een dergelijk geval van toepassing.

 

Indien opdrachtgever een toegezonden declaratie niet tijdig betaalt, dan is opdrachtnemer gerechtigd om alle werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever onmiddellijk te staken en gestaakt te houden totdat de betreffende declaratie is voldaan. Dit geldt voor alle lopende dossiers op het moment van het in verzuim geraken. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 

Artikel 7-A: 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen vijf dagen na verzending van een declaratie of na verzending van een afrekening schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer. 

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden; dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de bepalingen in artikel 9.

 


 

Artikel 8: 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, zulks naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

 

Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort; indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee weken, zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in een dergelijk geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


 

Artikel 9:

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt gelimiteerd:

 

1] De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2] Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3] De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

4] Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.Artikel 10: 

De Rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de uitvoering van de overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij wettelijke bepalingen de relatieve competentie van een andere rechter dwingend voorschrijven.Artikel 11: 

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

De werking van deze algemene voorwaarden geldt voor alle overeenkomsten vanaf 1 februari 2019 tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Rotterdam, 2 februari 2019

 

B. Verhagen